Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yalan Annda Yakalayn

Pamela Meyer
pubblicato da Butik

Prezzo online:
3,41

Az yalan söyleyebilir, ama yu?z hakikati anlatr.
Friedrich Nietzsche

Yalan annda yakalayn'n içinde neler var?
Daha önce ancak bir avuç bilim insan, soruturmac ve istihbarat uzmannn bildii iletiim srlarn örenin.
Yalan Annda Yakalayn her gu?n gözu?mu?zu?n önu?nde gizlenen eyleri anlatyor:

Kiisel likilerde ve i ilikilerinde dikkat edilmesi gereken en tehlikeli tek yu?z ifadesini

nsanlarn size her eyi anlatmasn salayan on soruyu

Hemen hemen yu?ksek risk tayan her göru?mede söylenen yalanlar yakalamak ve engellemek için be admlk basit biryöntemi

Sizi yalana kar derhal Krmz Alarm'a geçirmesi gereken du?zinelerce duru ve yu?z ifadesini

Gerçek hikâyeleri du?zmece olanlardan ayran yalan ifadeleri ve sözlu? yantlar

Baarnz garantileyecek bir arkada grubunu nasl oluturacanz

Yalan Annda Yakalayn' okuyun ve hareket, kelime ve duygularn gizli diline eriim salayn. Her tu?rlu? mesleki veya kiisel karlamann içini görmeyi, doruca hakikate ulamay ve etrafnzda gu?venilir insanlardan oluan bir du?nya kurmay örenin.

nce Kapak:

Sayfa Says: 252

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 222

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929888

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yalan Annda Yakalayn"

Yalan Annda Yakalayn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima