Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yaz Gezgini ile Hapu Teyze

Ömer Açk
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,11

Sar karavanla Anadolu yollarnda çlgn ikili!

Etkileyici mahalle ve okul hikâyeleri anlatt kitaplaryla çok sevilen Ömer Açk yeni romannda, içimizde sakl kâif ruha sesleniyor okurunu Anadolu'nun kültürel zenginlii içinde gezdiriyor. Roza'nn, yaz mevsimi boyunca teyzesinin karavanyla gezip gördüü, konaklad yerler, yepyeni düünceler ve keiflerle dolu. Bir çocuun zorluklarla ba etme çabasn neeli bir dille yanstan renkli macera, yaamn büyük bir armaan olduunu duyumsatyor. Her yatan okurun kendini ve dünyay tanma, yaam anlamlandrma serüvenine ilham veren roman, Ömer Açk'n duru, etkili ve renkli Türkçe kullanmyla unutulmaz bir yaz okumas armaan ediyor.

Zor bir kararn eiindeki ailesi, Roza'y yaz tatili için teyzesinin yanna yollar. Karavanda yaayan gezgin yazar Hapu Teyze'yle doann ortasnda, kent yaamnda hayal bile edemeyecei yerler gören Roza, bir film çekiminde figüran olur, köylülerin yamur duasna katlr, yamaç paraütüyle kendini bolua brakr. Uzun yol boyunca en yakn arkada, cebindeki küçük deniz kabuudur. Ama sradan bir kabuk deildir bu...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057797179

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yaz Gezgini ile Hapu Teyze"

Yaz Gezgini ile Hapu Teyze
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima