Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u cahilce söze bak; akla smaz sözler ediyorsun; fazla ileri gidiyorsun; durmadan kendinle oynuyorsun; gerçekten söylediini herkes yalan sanr," deyince, öyle karlk veririm: "Doru, ama ben dikkatsizlikten kaynaklanan yanllarm düzeltsem bile altklarm düzeltemem. Her yerde böyle konumuyor muyum? Kendimi olduum gibi göstermiyor muyum? Yeter artk! stediimi yaptm: Herkes kitabmda beni, bende kitabm görüyor."

***"Yaptnzda en güzel bulduunuz ey nedir? u parça m, yoksa bu mu? Onda en beendiiniz yan, yapsndaki güzellik mi, kullandnz malzeme mi, bir bulu, bir düünce, bir bilgi mi?" ***Gelecek kuaklar bu kitaplardan yararlanabilir belki, ama ben o zaman talihimden baka neyimle onur duyabilirim? Ünlü kitaplarn çou böyledir. ***Bir konu duruma göre, bir insan bilgili, bellei güçlü gösterebilir; ancak onun en deerli yan, en bireysel ksm olan zihin gücünü ve güzelliini anlayabilmek için kendinden olanla olmayan ayrmak, kendinden olmayan eyleri de nasl seçtiine, düzenlediine, nasl süslediine bakmak gerekir. Öyle deil mi? Michel de Montaigne

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria , Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230004155263

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yazmak"

Yazmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima