Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeni Gözlerle Görmek

Ty Gibson
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
1,72

Pek çok eyi görebilmek için, kiinin gözleri açk olmaldr. Fakat Allah ile öyle deil. Gözlerini çok fazla yakndan bakarsanz, O'nu gördüünüzü düünürken aslnda O'nu gözden kaçrabilirsiniz. Pek çoumuz tam da bu hatay yaparz. Allah' görmeyi umarak insanlara bakarz. Dinlere bakarz. Hatta aynaya bakarz. Kaçnlmaz olarak da hayal krklna urarz, zira lahi Kii'nin daha güzel bir resmini ummutuk. Saysz insan Allah'tan dönmütür, çünkü O'nu bir kiide ya bir toplulukta gördüklerini sanmlar... ve açkças gördüklerinden holanmamlardr.

Elinizde tuttuunuz kitap Allah hakkndadr. Allah' temsil etme iddiasndaki kiiler ya da dinler hakknda deil, fakat Allah'n Kendisi hakknda, O'nun Kendisini karakterinin bir ve gerçek portresinde tasvir ettii gibi.

Anlald üzere, Allah tpk O'nun olacan umduumuz nitelikte bir kiidir. O son derece güzeldir. Fakat O'nu görebilmek için gözlerinizi kapatmanz ve kalbinizi açmanz gerekiyor. Gözlerinizi dünyamzda çok yaygn olan çirkin tanr resimlerine kapatn ve zihninizi ve duygularnz Allah'n sa Mesih'n ahsndaki kristal berraklndaki tasvirine açn.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004415909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeni Gözlerle Görmek"

Yeni Gözlerle Görmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima