Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeni Yeni Frsatlar

Osman S. Arolat - Çelik Kurtolu
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
1,43

Nereye yatrm yapalm?
Bu soru i dünyasnda pek çok kiiyi megul ediyor.
Ekonomi dünyasndaki gelimeler yaanrken ailelerin yeni nesil üyeleri irketlerin yönetimine katlyor veya kendi ilerini kuruyor. Aile irketleri kurumsallama ihtiyacn hissetmeye balarken, baz irketler yeni yatrm alanlarn sorgulamaya, aratrmaya yöneliyor.
Eskiden geçerli olan "bildiin iten ama" ilkesinin yerine, sermayenin getirisini arttrmak ve onu büyütmek için deer yaratmak gerektii, bunun yolunun da frsatlar deerlendirmek için gerekli bilgiyi bulup kullanmann önemli olduu tezi güç kazanyor.
Bu tesbitten yola çkm 22 ayr irketin öyküsünü bu kitapta bulacak ve belkide Yeni Yeni Frsat yaratmann anahtarna sahip olacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 336

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 195

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785899105

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeni Yeni Frsatlar"

Yeni  Yeni Frsatlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima