Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeni Çan Bilincine Hazrlk Kitab Uyan

Özden Ylmaz
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,41

u an bu kitab elinde tutuyorsun, çünkü artk içindeki eksiklikleri TAMla dönütürme zaman geldi... nsanln yüzyllarca bekledii ÖZEL olma hissini her yerde her an hissetme zaman geldi. Çünkü artk tüm deersizliklerinden syrlarak Özüne uyanma zaman geldi! Bu dünyann nimetleri, kaynaklar Yaradan'n tüm insanla bir armaandr!.. Yeni bilinçte haktan, adaletten, sahip olduun kaynandan mahrum kalmak istemiyorsan, NANÇLA bal olduun alana geçmelisin, yani özüne dönmelisin! Peki inanç nedir? Nasl inanca bal kalarak yeni bilinçte sahip olduun kaynaklarna, haklarna ulaabilirsin? te tüm bunlarn cevaplarn bu kitap ile bileceiz! Bu yüzden idrak etmeden körü körüne balym gibi yapmaya çaltmz tüm inançszlklarmzdan syrlarak "inancn" tam olarak ne olduunu artk idrak edeceiz!.. Artk Yaradan'n Özkimlii ile bilimin ötesi birleiyor! Çünkü artk insanln Yaradan'n evrendeki sistemi olan "Ztlklarn Sistemi"ni idrak etme zaman! Artk HAK zaman, adalet zaman yani NANÇ zaman! Ayrdklarnz, yargladklarnz birletirme, BR ederek idrak etme zaman. ükür...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050961614

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeni Çan Bilincine Hazrlk Kitab Uyan"

Yeni Çan Bilincine Hazrlk Kitab Uyan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima