Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeraltndan Notlar

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
0,70

"nsan olmak, gerçek insan, etiyle kemiiyle insan olmak bile ar gelir bize. Utanrz bundan, insan olmay yüzkaras sayarz, benzeri olmayan toplumsal birtakm insanlar olmak için çabalarz. Ölü domu insanlarz biz ve uzun zamandr canl babalarn çocuklar deiliz, giderek daha çok holanyoruz böyle domu olmaktan. Zevk duyuyoruz bundan. Çok yakn bir gelecekte bir ekilde düüncelerden domann yolunu bulacaz."

Dostoyevski'nin Gogol etkisinden kurtularak kendi sesiyle verdii ilk büyük yapt olan Yeraltndan Notlar, Avrupa'daki büyük varoluçu edebiyat müjdeleyen bir roman. Kitap, okuruna "yeralt" diye adlandrd bir ruh halinden seslenen kahramann uzun, çlgnca söyleviyle balyor. Ardndan, bu ahlakç, uyumsuz, dürüst kiinin yaad bir aalanma olay anlatlyor. Yüz elli yldr okunan gerçek bir bayapt.

nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 134

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750717710

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeraltndan Notlar"

Yeraltndan Notlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima