Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frantz Fanon'un sömürgeciliin sömürge halklar üzerindeki psikolojik sonuçlarn analiz etmeye çalt en ünlü eseri olan Yeryüzünün Lanetlileri sömürgecilik kart mücadelenin ve Üçüncü Dünya'nn özgürlüünün manifestosu olarak bilinmektedir. Afrika'daki ulusal kurtulu hareketlerinin ve Amerika birleik Devletleri'ndeki Kara Panterler örgütünün esin kayna olmutur.

Soylu ruhlarmz rkçdr!

Bu gerillalar benimsenmek için övalyece davranmaldrlar; insan olduklarn kantlamann en iyi yolu budur. Bazen sol onlar ayplar: "Fazla ileri gidiyorsunuz, sizi daha fazla destekleyemeyiz." Yerliler onlarn desteine hiç mi hiç aldrmazlar; bu destei alp bir taraflarna sokabilirler, deeri bu kadardr. Sava balar balamaz bu sert gerçei gördüler: Biz de herkes gibiyiz, hepimiz onlardan yararlandk, bir ey kantlamalar gerekmez, kimseye ayrcalkl muamele etmeyecekler. Görev tek, amaç tek: her tür araçla sömürgecilii sürüp atmak. En uyanklarmz gerektiinde bunu kabul etmeye hazrdrlar, ama bu güç denemesinde aa insanlarn bir insanlk belgesi elde etmek için kullandklar tamamen insanlkd yöntemi görmeden gelemezler: Hemen verin u belgeyi de barçl yollarla bunu hak etmeye çalsnlar. Soylu ruhlarmz rkçdr.

Fanon'u okuyun. Fanon, bu bastrlamaz iddetin ne de bir bardak suda frtna, ne barbar içgüdülerinin yeniden ortaya çk ne de bir hnç olduunu kusursuzca gösteriyor: kendine gelen insandr bu.
Jean-Paul Sartre

nce Kapak:

Sayfa Says: 314

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 241

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Versus

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Versus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785949817

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeryüzünün Lanetlileri"

Yeryüzünün Lanetlileri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima