Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yklsn Bu Düzen: Fel Yaskut Ennizam!

Mete Çubukçu
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

Tunuslu seyyar satc Muhammed Buazizi, 17 Aralk 2010 tarihinde Sidi Bouzid valilii önünde kendini atee verdi. Amac kendisini hrpalayan ve meyvelerine el koyan zabtalar protesto etmekti. Ancak Buazizi'nin kendi bedeninde yakt ate ksa sürede büyüdü ve önce ülkesini, sonra bütün Arap corafyasn kaplayacak kitlesel bir harekete dönütü.

Ayaklanmalar çok hzl ve sert bir ekilde yayld. "Tunus'tan Han Yunus'a kadar" bölge halklar hakszla, yoksullua, demokratik olmayan artlara ve yaadklar düzene kar ayaklandlar. Yklmaz denilen diktatörleri devirip, rejimleri alaa ettiler. Ksa sürede ç gibi büyüyen, yalnzca Ortadou ve Kuzey Afrika'da deil, tüm dünyada yanklarn hissettiren bu hareketi bir araya getiren, birletiren yegâne emel u sözlerde vücut buluyordu: Fel yaskut ennizam! Yani, "Yklsn bu düzen!"

Elinizdeki kitapta, yaklak yirmi yldr Ortadou'yu yakndan takip eden gazeteci Mete Çubukçu, 2010 ylnn sonunda balayp günümüzde etkilerini hâlâ sürdüren Arap ayaklanmalarn ele alyor. Olaylar tarihsel süreç içerisinde konumlandrrken, isyanlar yerinde takip etmi bir gazeteci kimliiyle, objektif ve meydanlarn "ruh"unu gözden kaçrmayan bir üslupla yaananlar özetliyor, sentezliyor ve yorumluyor. Dahas, ilgisini ayaklanmalarn "ürettii" sonuçlara kadar da yayyor: Futboldan, müzikten, sosyal medyadan, sokaklardan, gündelik hayattan örnekler sunuyor.

"Arap Bahar" tanmlamasn reddeden Çubukçu, yaananlar bölgenin iç dinamikleri çerçevesinde açklama gayretinde. Ayrca d müdahaleleri ve uluslararas konjonktürü de bak açsna dahil ederek ayaklanmalarn nedenlerine, sonuçlarna ve bu süreçte yaananlara odaklanyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia del Medio Oriente » Storia dell'Asia

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750515187

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yklsn Bu Düzen: Fel Yaskut Ennizam!"

Yklsn Bu Düzen: Fel Yaskut Ennizam!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima