Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yükseli Gönlün ifas

ebnem Özkan
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,76

Zamann sonu nsan'n balangc Her ey bo ve anlamsz geliyor. çiniz daralyor. Daha önce zevkle yaptnz eyler artk ie yaramyor. Sanki bolukta yürüyor gibi hissediyorsunuz. Einiz, sevgiliniz, çocuunuz, sanki hepsi baka bir gezegenden. Zamanszlktan bitap dütünüz. Hiçbir eye yetiemiyorsunuz. Artk neyin doru, neyin yanl olduunu bilemiyorsunuz... Böyle hissediyorsunuz çünkü yeni bir ça balyor. Hepimiz eksik derslerimizi tamamlayacamz bir programn içindeyiz. Ama varoluumuz gerei, ne gülden ne de dikeninden vazgeçebiliriz. Yükseli size hem gül bahçesini hem de gülün dikenini vaat ediyor. Ne zaman elinize bir diken batsa, hem yaray hem de dikeni ifalandrabileceinizi anlatyor. Ik Ça Çocuklar'nn yazar ebnem Özkan'la masallardan mitolojiye, kuaklarn bilgisinden doal frekanslara yeni çaa hazrlann.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050952605

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yükseli Gönlün ifas"

Yükseli Gönlün ifas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima