Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yöneterek Yönetilerek Yaamak

Osman Ata Ataç
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
4,82

letmeciliin meslek tarifi yaplmam, bilgi ve beceri olarak iletmeci olmak için ne lazm tanmlanmamtr. Literatürdeki baz rivayetlerin aksine, iletmecilikte baar için gerekli bir kiilik tanm da yaplamaz. letmeciler heyecanl-durgun, sosyal-antisosyal, konukan-sessiz, hisli-hissiz, güvenen-üpheci, verici-bencil, müfik-kaba, sevecen-souk, düünceli-düüncesiz, dengeli-dengesiz, atlgan-ürkek, mahzun-neeli sert-yumuak, sakin-ateli, hayali geni-dar, açk-kapal olabilirler. Ne baarl saylan iletmecilerin ne de baarsz olanlarn modellenmi kiilik tanmlar vardr. Olsayd bile, kiilik insann bebekliinden balayan bir sosyalizasyon sürecinin, ilikilerinin, gözlem ve yorumlarnn bir birikimi sonucu olutuundan bir faydas olmazd. Kiilik kolay kolay deimez, ama davranlar ayarlanabilir. Onun için, iletmecilik yapmak isteyenler önce kendi kiiliklerini iyi çözümleyebilmeli ve kendileriyle barabilmelidirler. Ancak o zaman kendi davranlarn daha iyi anlayacaklar, belki deitirebilecekler ve bakalarna daha iyi anlatabileceklerdir. Bunu yapabilmek için, iletmecinin geçmie gitmesi gerekir. Hayatnz ileriye bakarak ina etmelisiniz, ama ancak geriye baknca anlayabilirsiniz. Elinizdeki bu kitap, kendi ölçülerine göre baarl bir iletmecinin kendi geçmiine bakarak yapt çözümlemeyi ve bundan çkard önerileri kapsamaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 456

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 430

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785899112

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yöneterek Yönetilerek Yaamak"

Yöneterek Yönetilerek Yaamak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima