Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yönetmeyi Nasl Örendik?

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,79

"Sadece burjuvazinin devlet yönetmeye yetenekli olduu önyargsna kar mücadele balatmalyz. "Böyle diyordu Lenin. Rusya'da içiler ve yoksul köylüler 25 Ekim 1917'de iktidara el koyduktan ksa bir süre sonda eitimsiz, çou okur azar bile olmayan, uzun savalard gücü tükenmi büyük bir kitle ile kaderlerini onlarla birletirmi az sayda aydn, büyük bir atlganlk ve cesaretle, önce tüm halkla birlikte çarln, sonra da burjuvazinin iktidarn devirmi, iktidara gelmilerdi. Peki imdi ne olacakt? Tüm kaynaklarn ypratc savalarda tüketmi geri bir ülkede, emperyalist devletlerin ve çarlk artklarnn durulmayan isyan ve sabotajlarn boa çkartabilecekler miydi? Haydi onu baardlar diyelim; bilgi, kültür, deneyim gerektiren koca bir ülkeyi yönetme yeteneini gösterebilecek miydi bu öfkeli, fakat aç, perian kitle? Tüm burjuvalar, ezici bir çounlukla aydnlar ve "sosyalist teorisyenler", cahil snflarn iktidar yönetemeyecei önyargsnn etkisi altnda, küçümseyici bir alayla "yapamazlar, imkansz" diyorlard. Ama baardlar. Bu devasa engellerle savaarak içi iktidarn, sömürüsüz bir eitlik dünyasn ina ederlerken, tarihin bu en köklü önyargsn -yönetmek "kültürlü" snflara mahsustur- da paramparça ettiler. çiler, snfn tüm dinamiklerine sonsuz gelime imkan salayan devrim ortamnda, Lenin gibi bir dehann önderliinde, zorluklar yendiler, yönetmmeyi örendiler. Bu kitap, ite bu yönetme sanatnn içilerce nasl örenildiini, Lenin'in bu süreçteki rolünü, Lenin'le birlikte çalma ansna erien devrimcilerin canl anlatmlarna dayanarak gözler önüne seriyor.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 235

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785942764

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yönetmeyi Nasl Örendik?"

Yönetmeyi Nasl Örendik?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima