Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yola Sensiz Devam Etmek

Jorge Bucay - Silvia Salinas
pubblicato da Butik

Prezzo online:
1,09

Yola Sensiz Devam Etmek
Ayrlk ve Gerçek Ak Aramak

"Her gece güne olmad için alarsan, gözyalarn yldzlardan zevk alman engeller."
Rabindranath Tagore rene tannm bir terapisttir, çiftler hakknda çalr, tüm kariyerini akn mekanizmalarn aratrmaya, elerinden ya da sevgililerinden ayrlan dananlarna yardm etmeye ayrmtr.

Aile hayat düzenli ve sakin görünse de, kocasnn ihanetini örenmesiyle alt üst olur. O andan itibaren rene'nin kiisel ve profesyonel yaam iç içe geçer. Dananlarna yardm sürecini bu kez kendisi için iletmesi gerekmektedir: Ayrlk, Luis'le ilikisinin bittiini kabullenmek, baka bir ak aray, art arda gelen ve kendini kefetmesine neden olan hayal krklklar.

Hepsinden önemlisi de, seçmeyi örenmek. "Bir balk ve bir ku ak olabilir, hatta evlenebilirler, ama yuvalarn nereye yapacaklar..."

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 176

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785857723

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yola Sensiz Devam Etmek"

Yola Sensiz Devam Etmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima