Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Srtüstü brakt kendisini, belli belirsiz salnan suyun hissettirdiklerinin beik rahatl ya da sevgili parmaklarnn lklyla alakas yoktu. Sonsuz bir belirsizlik, tuhaf bir dengesizlikti. Öfkenin krgnlkla, açlmann kapanmayla dans. Asfalttaki arabalar dalgalar deil, deniz bitmek bilmez bir yolun sarsntsn taklit ediyordu, çocuklar sahilde kumla oynarken bile sava, büyükler insan, ses de sessizlii, ya da tam tersi."

Yolun Gölgesi'nde yerlerinden yurtlarndan göç etmek zorunda kalan ya da doup büyüdükleri ehirlerde kendilerini sürgünde bulan insanlarn hikâyelerini anlatyor Behçet Çelik. Politikann, bu bir çrpda söylenen kelimenin çkt azlarn, yine ayn hzla mahvettii hayatlar, hayatn sadece hayatta kalma çabasna dönümesini. Sadece onlar deil, tank olanlarn hikâyelerini de: Yaadmz çan karanlk gölgesi bakalarnn yasaklanm sokaklarna, perdeleri skca örtülmü evlerine vurduunda, kendi korunakl hayatlar, ev içlerindeki dirlik düzeni dalanlar, iç dünyalar zehirlenip çözülenleri, kelimelerden hatta dostluklardan, yaknlklardan azap duyanlar.

Güncelin scanda yaananlar ait olduklar zamann ve mekânn ötesine tayan öyküler

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530821

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yolun Gölgesi"

Yolun Gölgesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima