Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
14,99

You do You biedt een frisse, nieuwe kijk op concurrentiestrategie in de 21ste eeuw. Vanuit recente sociologische ontwikkelingen en inzichten uit de cognitieve psychologie, overtuigen de auteurs tot een andere kijk op branding. Merken riskeren zich immers meer en meer te verliezen in hun focus op de consument, terwijl ze die pas echt kunnen overtuigen wanneer ze trouw blijven aan hun authentieke zelf. In heldere en bezielde taal bouwen Nele Pieters en Stephanie Duval voort op de fundamenten van de concurrentiestrategie en voegen ze een originele dimensie toe aan een theorie die de voorbije decennia heeft stilgestaan. De auteurs dagen de lezer op een speelse manier uit om hun vooroordelen los te laten en geven hen tegelijkertijd de handvatten om betere keuzes te maken. You do You moedigt bedrijven, organisaties en professionals aan om de wereld te bekijken vanuit een ander perspectief. Door het onrealistische verlangen los te laten om iedereen te willen aanspreken, en een identiteit te creëren met een duidelijke focus, worden merken onweerstaanbaar voor diegenen die er echt toe doen. Serieondernemers Nele Pieters en Stephanie Duval richtten strategisch adviesbureau RPPRT op om andere ondernemingen en organisaties te helpen een meer competitieve plek in te nemen in de huidige markt. Ze ontwikkelden de Community Brand Methode als een diepgravendere manier om dergelijke positionering te creëren in een veranderde wereld, waar consumenten verlangen naar een gevoel van samenhorigheid en op zoek gaan naar merken die hun identiteit kunnen versterken.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: responsabilità e corporate governance » Tecniche di management

Editore Pelckmans Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463372367

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "You do you"

You do you
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima