Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yürekteki spanya

Pablo Neruda
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
1,04

Nasl bir iir? Saf olmayan bir iir. öyle anlatyor Neruda bu iiri: Tere batm, dumana gömülmü, zambak ve sidik kokan, ticaretin ezmeye çalt, yasalarn içinde, yasalarn ötesinde bir iir; üstümüzdeki giysiler gibi sabun lekeleri tayan, gövdelerimiz gibi kark bir iir; utanç verici davranlarmz gibi, gözlerimiz, bilgiçliimiz gibi, kinimiz, akmz, antlarmz gibi, siyasal balanmalar, kafa tutmalar, kukular gibi, sözlerimiz gibi, hayvanlar gibi, kararlar, vergiler gibi karman çorman, saf olmayan bir iir; sonunda güvercinin pençesiyle perçinlenen kusursuz bir iir; üstünde buz izleri, di izleri bulunan, terimizle, belki de alkanlklarmzla hafifçe srlm, dokunmann yüce isteini tayan, bu arada "eyann kötü tadn tayan bir iir".
Ama anlalyor ki, Neruda eyann kötü tadna balamyor iirini, aire ondan korkmamas gerektiini söylüyor. Böylece balanma ile iir sanatndaki özgürlük arasnda bir uzlama, bir uyum salamaya çalyor. Yaanan hayat görmek istiyor iirde. Bununla yetinmiyor. Yaanacak hayatn güçlü izlerini de tasn istiyor iir. Ek bir dünya yaratmak deil onun iirden bekledii; dünyamz büyütmek istiyor.

e-Kitap:

Sayfa Says: 81

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785913245

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yürekteki spanya"

Yürekteki spanya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima