Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yufka Yürek

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Dostoyevski'nin ilk dönem öyküleri... Daha önce yaymladmz Beyaz Geceler ve kiz gibi uzun öykülerden sonra Dostoyevski, ksal uzunlu bir dizi metin kaleme almt. Yazarn sürgün dönüü öncesi yazd öykülerin tamam, böylece, bu öykü kitabyla birlikte yeniden çevrilip Can Yaynlar'nn Klasikler dizisinde yerini alm oluyor.

"Dokuz Mektuplu Roman", "Yufka Yürek" gibi ünlü öykülerin de yer ald bu kitap, Dostoyevski'nin gençlik yllarnda edebiyata bakn, etkilendii kaynaklar, konu edindii meseleleri göstermesi bakmndan çok önemli. Bu öykülerde, sonraki yllarda yazaca Suç ve Ceza, Karamazov Kardeler gibi büyük romanlarn iaretleri var. Özellikle uyumsuz kiiliklerin, deliliin snrnda yaayanlarn, toplumsal konum ve mevki meselesiyle kavgal karakterlerin yer ald öykülerde Gogol'ün etkisi iyice hissedilirken, Dostoyevski'nin yazar kimliinin henüz oturmad da gözlemleniyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 312

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 227

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yufka Yürek"

Yufka Yürek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima