Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Maya Banks - Yuva Özlemi

Jewel Henley, patronuyla beraber olduunu bilmiyordu. Genç kadn, ertesi sabah uyandnda, bir gece önce ayaklarn yerden kesen esrarengiz erkein Piers Anetakis olduunu örenmiti. Ve farkna bile varmadan hem isiz hem de hamile kalmt. Be ay sonra tekrar karlatklarnda aralarnda hiç azalmam olan ihtiras, bir hayat kurmalarna yetecek miydi?

Cindy Gerard - Shiloh Çiftlii

Lee Savage, Teksas'taki hayatn bir kenara atp, çocukluunun geçtii Montana'ya dönerken, kendine ait olan almaya geliyordu... Ellie Shiloh'nun elinde büyüyüp, serpilmesine tank olmutu. imdi bu büyüleyici güzellie sahip, çocuksu genç kadn koruyup kollamas gerekiyordu. Yapacaklar evlilik, Lee için ak barndrmyordu. Ellie'nin, çocuk gözlerinde gördüü ak, evliliklerinin dier çiftler gibi olmas için yeterli olacak myd? Gösünde büyüyen ate, karsna her dokunduunda hissettii tutku yalnzca verdii sözü tutmak içindi. Yoksa içinde bir yerlerde aka da yer var myd?"Sayfa Says: 225


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yuva Özlemi / Shiloh Çiftlii"

Yuva Özlemi / Shiloh Çiftlii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima