Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pierwsze polskie i zaktualizowane wydanie ksiki, która krok po kroku wyjania, jak obali rzd.
Kiedy w lipcu 2016 roku Turcj wstrzsn zamach stanu, wiat wstrzyma oddech. Dwa dni po nieudanym przewrocie Edward Luttwak precyzyjnie pokaza, czemu przewrót nie móg si powie. Równie dobrze móg poleci zamachowcom swój podrcznik.
Niemal pidziesit lat przed dramatycznymi wydarzeniami w Turcji, w 1968 roku, ukazaa si debiutancka ksika Luttwaka - Zamach stanu. Podrcznik. Na efekty nie trzeba byo dugo czeka. Pono ju w 1972 roku, podczas marokaskiego zamach stanu, obok zamordowanego generaa Mohameda Oufkira znaleziono jeden z egzemplarzy ksiki Luttwaka. Przez nastpne pó wieku kolejne rzdy zabezpieczay si przed potencjalnymi przewrotami, wprowadzajc w ycie wskazówki dwudziestoszecioletniego studenta. W tym samym czasie Luttwak, doradca m.in. Ronalda Reagana, George'a Busha seniora czy Dalajlamy, da si pozna jako genialny strateg, obdarzony przenikliwym umysem i doskona pamici.
Luttwak krok po kroku pokazuje, w jaki sposób przeprowadzi skuteczny zamach stanu - od jego przygotowania, przez przeprowadzenie, po utrzymanie nowego porzdku. Wyjania, jak istotne jest przejcie kontroli nad subami, ile zaley od istniejcej kraju infrastruktury czy jak naley obej si z politycznymi rywalami. W nowym wydaniu autor bierze pod uwag dowiadczenia ostatnich pidziesiciu lat oraz nieprzerwany rozwój technologiczny i militarny. Jako genialny strateg bierze pod uwag wszystko: poczwszy od natychmiastowej neutralizacji zbrojnych si przeciwnika a skoczywszy na odpowiednim wykorzystaniu internetu czy mediów spoecznociowych.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Attivismo politico » Elezioni e referendum » Propaganda, controllo politico e libertà

Editore Wydawnictwo Naukowe Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788301196141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zamach stanu"

Zamach stanu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima