Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zamanlamann Gücü 2018

Dinçer Guner - Naz Bayatl
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,92

Bilsem o gün zam isterdim!
Bilsem beklemez o gün tatile çkardm! Ah bilsem asla bunu ona o gün söylemezdim!
Ah bilsem... Artk bileceksiniz!

ans dediin doru zamanda, doru yerde, doru kiilerle, doru eyleri yapmak deil mi? te size frsat! Zamann sihirli iplii artk elinizin altnda, onu istediiniz gibi dokuyabilirsiniz... Astrolog Dinçer Güner ve Naz Bayatl youn bir çalma sonunda, bir yl boyunca hayatnz planlamakta kullanabileceiniz mükemmel bir rehber hazrladlar. 2018 yl boyunca hangi tarihler hangi i için uygun, hangi i için sakncal,

hangi gün bolluk akyor, hangi gün aksama var, ne zaman saç kestirilebilir, bankadan borç alnabilir, sevgiliye evlenme teklif edilebilir, parti verilebilir, seyahate çklabilir?

Meraknz bu rehberle gidereceksiniz.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Astrologia

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050948462

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zamanlamann Gücü 2018"

Zamanlamann Gücü 2018
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima