Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Hayat anlayamamak kadnlar anlayamadn söyleyen adamn sözü kadar perian bir ifade gelir bana. Be nabekâr, kadn anlayp da ne yapacaksn, yapacan deiecek mi? Peki hayat ne yapacaktm? Onu anlayaym diye psikanaliz mi örenecektim, Jung'lar, Laing'leri okuyup izofreni yolculuklarna m çkacaktm, eyhleri ayr, doktorlar ayr m etekleyecektim, kendimle ilgili hem de bu dünyama ait bir söz söyleyecekler diye kulak m kabartacaktm? Söz doru olsa zaten kaçardm, yalan olsa baylr tekrarn duyaym diye yaprdm da bunun neye faydas olurdu? Zavall Reich gibi dolaplar yapp içine mi girseydim, o pos bykl filozof gibi cokunluk seline mi kaplsaydm, ikinci benlik, birinci benlik öndeki, arkadaki, birincinin sesi, ikincinin ayak sesi diye huzursuzluk ve yetersizlikten tuhaf ama kibirli bir dünya m ina etseydim, kibrimin nedenini anlatacam diye canm m çksayd, birinin ruhu az öteye kprdayabilsin diye elli sene grnata m çalsaydm, zaten öbür dünyada göreceim cini, mekiri, melei göreceim diye gece üçlerde kalkp namaza m dursaydm, avizeler sallanyor, bam secdeden bir saatten evvel dorulamyor diye sonra kime anlatsaydm, arabayla on iki saatlik yolu kendimden geçerek iki saatte alm olsam bile varacam yere on saat evvelden gelip de ne yapsaydm?"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230003878736

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zamann Farknda"

Zamann Farknda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima