Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Z uwagi na rosnce wymagania promotorów prac naukowych, recenzentów i wydawców oraz nasilajc si konkurencj midzy autorami, dcymi do pomnoenia swego dorobku, znajomo zasad pisania tekstów naukowych staa si istotnym czynnikiem sukcesu kadego autora. Ksika Beaty Stpie niewtpliwie moe uatwi jego osignicie.
z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobiowskiego, SGH
W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowa naukowych, najwaniejsze cechy tekstów oraz reguy zapewniajce zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostay omówione take kwestie metodologiczne. Ksika zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich i artykuów naukowych, w tym przykady ilustrujce typowe bdy warsztatowe - metodologiczne i formalne - popeniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje do dalszych poszukiwa rozwiza rozwijajcych kompetencje badawcze lub usprawniajcych warsztat naukowy.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Biologia » Opere divulgative

Editore Wydawnictwo Naukowe Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788301186838

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zasady pisania tekstów naukowych"

Zasady pisania tekstów naukowych
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima