Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Nikazifunga nywele zangu na kutafuta viungo vya kutengenezea keki ya siku ya kuzaliwa pamoja na mananasi, makaruni na haluwa. Mananasi yanamfanya awe na radha nzuri wakati ninainyonya dhakali yake, tofauti na vitu vingine kama vile asparaga. Napenda iwe na radha nzuri wakati naimeza." Hadithi hii fupi imechapishwa kwa kushirikiana na mtunzi wa Kiswidi Erika Lust. Nia yake ni kuelezea asili ya binadamu na utofauti kwa kutumia hadithi za shauku, urafiki, tamaa na mapenzi katika kuunganisha hadithi zenye nguvu na sanaa inayochochea ashiki.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2019

Lingua

EAN-13 9788726270730

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zawadi ya Siku ya Kuzaliwa - Hadithi Fupi ya Mapenzi"

Zawadi ya Siku ya Kuzaliwa - Hadithi Fupi ya Mapenzi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima