Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Doskonaa komedia Aleksandra Fredry w czterech aktach, która powstaa na pocztku lat 30. XIX wieku.Akcja Zemsty" rozgrywa si w kilku planach. Czenik Raptusiewcz pragnie oeni si z owdowia Podstolin, która bawi u niego z wizyt. Czenik jest asy na majtek Podstoliny, nie wie jednak, e ona sama szuka ma, bo jest bez grosza. Raptusiewicz jest czowiekiem nieobytym i niemiaym. Zdajc sobie spraw ze swoich braków, wzywa na pomoc Papkina, który podaje si za poeracza serc niewiecich i wielkiego bohatera, a w rzeczywistoci jest tchórzem i pyszakiem.Raptusiewicz prosi take Papkina, by utrzymywa w jego imieniu kontakty z ssiadem - Rejentem Milczkiem, z którym Czenik jest skócony. Nagle okazuje si, e Rejent zleci murarzom napraw muru rozgraniczajcego cz zamku nalec do niego od czci nalecej do Czenika. Raptusiewicz kae Papkinowi rozpdzi murarzy.Sytuacj dodatkowo komplikuje to, e dziura w murze pozwala na schadzki w ogrodzie Klary (bratanicy Czenika) i Wacawa (syna Milczka). Wacaw jest gotów porwa Klar, by si z ni oeni. Tymczasem na bratanic Czenika ostrzy sobie zby Papkin...

Dettagli

Generi Non definito

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/07/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788379034697

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zemsta"

Zemsta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima