Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zondig Koninkrijk

Meghan March
pubblicato da SVM Publishing

Prezzo online:
6,99

Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geldt ook voor Keira Kilgore.
Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is.
Ik wil meer.

Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op.
Niets zal er tussen ons in staan.
Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand.

Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart.

Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Svm Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789493030190

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zondig Koninkrijk"

Zondig Koninkrijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima