Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als haar neefje Liam zijn moeder verliest, wil Julianne haar armen om hem heen slaan en hem nooit meer laten gaan. Zijn vader, Alex Dujardin, heeft immers nooit meer iets van zich laten horen. Dan ontdekt ze dat hij helemaal niet op de hoogte was van het bestaan van zijn zoontje. Als ze eenmaal zelf ziet hoe liefdevol hij met het kind omgaat, veranderen haar gevoelens. Ze wordt zelfs verliefd! Maar dan ontdekt ze nog iets anders over hem... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402535907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zonnige dagen"

Zonnige dagen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima