Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Nagle migna mi przed oczami twarz Clary. Obróciem lekko gow i zobaczyem, jak patrzy na mnie z okna salonu, obserwujc, co robi. Chwil póniej wysza na zewntrz, wci ubrana w kimono z flamingami. Podaa mi wod z lodem. Przyoyem szklank do ust, wyobraajc sobie, e to jej nagie ciao." Henry pracuje na platformie wiertniczej na Morzu Pónocnym. Pracuje po 12 godzin dziennie. Po dwóch tygodniach wraca na stay ld, by odpocz i spdza dnie z kumplami. Noce spdza z kobietami - zaspokajajc je, uwalnia swoje emocje. Jego zasada jest prosta: nowa noc to nowa kobieta. Tylko raz robi wyjtek. Dla kobiety imieniem Clara. To opowiadanie erotyczne zostao opublikowane we wspópracy ze szwedzk producentk filmow Erik Lust. Jej misj jest ukazanie ludzkiej natury i rónorodnoci w historiach penych namitnoci, intymnoci, podania i mioci.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726154214

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zota rczka - opowiadanie erotyczne"

Zota rczka - opowiadanie erotyczne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima