Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hayat aslnda üzerinde çok düünmezsen mükemmeldir Willa Chandler-Golden'n babas yazd kitapla dünyay deitirir. Milyonlarca hayran, `olan her eyin bir nedeni vardr' fikriyle teselli bulur. Her ne kadar Willa babasnn teorilerine inanmasa da kendisine youn bir hayat bahedildiini kabul eder: Güvenilir bir koca ve kariyerinde hzl bir yükseli. Sonra sahip olduu her eyin birden elinden gidiini görür. Bir karar vermek zorundadr: Bunun bir nedeni vardr deyip geçecek midir yoksa hayata zt m gidecektir?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786055057824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ztlklar Teorisi"

Ztlklar Teorisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima