Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

airaneden iirsele

Murat Belge
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
6,05

Türkiye'de modern iirin tarihini nasl balatabiliriz? Belirli airlere kurucular demek ve ondan sonra gelen kuaklar birbirine balamak mümkün müdür? Edebiyatmzda kesintisiz bir ekilde kendisine yer açan bir iir geleneinden bahsedilebilir mi? air kuaklar arasnda hem iirin izlekleri hem de airlerin takip ettikleri biçimlerin, imgelerin, "üslûbun" ya da en geni mânâsnda "iir" türüne dair algnn farkllamas, nasl bir edebi etki yaratmtr?

Murat Belge, airaneden iirsele'de bu sorularn izini sürerek, ama sadece bu sorulara bal kalmadan, Türkçede modern iirin deerlendirmesini yapyor. Edebî dilde ortaya çkan kesintiyle "yeni" biçimini alan iirleri, bu "yeni"yi bozup kendi dilini üreten airleri, onlarn dünya edebiyatyla, öncelleriyle, çadalaryla tartmalarn, alveriini ele alarak modern iirin biçimleniine odaklanyor. Belge, iirin edebiyat kuramndaki yeri ve bu yere göre deerlendirme kriterleri kadar kiisel tanklklarn brakt izleri de hesaba katan, iiri ansiklopedik bir tür olarak deil de toplumsal kültürle ilikisi çerçevesinde inceleyen bir tartma sunuyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tklayn.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750525391

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "airaneden iirsele"

airaneden iirsele
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima