Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çanakkale Sava'nn devam ettii srada Osmanl devlet adamlar, bu muazzam mücadeleyi halka doru bir ekilde anlatmak, süre giden efsanevi mücadeleyi sonraki kuaklara aktarmak ve sava srasnda son derece önemli görülen bir "sava propagandas" yapmak amacyla Osmanl Devleti'nin en önemli tarihçi, yazar-çizer kadrosunu sava alanna götürmülerdi. Böylelikle kalem ehlinin olay canl bir ekilde görmesi ve en güzel ekilde yazlar yazmas bekleniyordu. Yazarlar bekleneni verdiler ve elinizdeki eser ortaya çkt.

Tarihimizdeki ilk Çanakkale Zaferi anma says

Bu eserin içerik ve önemine gelince de unlar söylemek mümkündür; sava bir psikoloji iidir, insan da bir psikolojik varlktr. Yüksek moral, yüksek baar getirir, bu açdan da eser belki Dünya Sava srasnda büyük bir etki gösteremedi ancak hiç üphesiz Türk stiklal Harbinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün millet tarafndan tannmasnda ve bir lider olarak benimsenmesinde önemli bir rol oynad. Mustafa Kemal, Türk Milleti'ni ölümüne bir mücadeleye, stiklal Harbine davet ettiinde millet yllarn sava yorgunuydu ve en önemlisi de malup dümü, moral ve motivasyonunu kaybetmiti. Bu açdan peinden ölüme gidilecek liderin iyi tannmas arttr. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Muharebelerindeki yerini detayl ekilde bu eserin anlatyor olmas da Atatürk'ün bir lider olarak özellikle Türk aydn tarafndan kabulüne büyük katklar salad tarihi vakalara bir mantk silsilesi içinde incelendiinde görülmektedir.

Bu eser Osmanl döneminin önemli periyodik yaynlarndan Yeni Mecmua Dergisinin 18 Mart 1915 özel saysnn (Yeni Mecuma Dergisi, 5/18 Mart 331 tarihli nüsha-y fevkaladesinin) günümüz Türkçesi'ne aktarlmas ile hazrlanmtr. Eserde geçen harita ve tablolar da günümüz teknolojileri kullanlarak birebir renklendirilmi ve yenilenmitir. Ayrca dönemin bask teknolojileri ile zaman içinde ypranan her bir fotoraf aslna sadk kalnarak yenilenmitir. Ayrca eserin daha anlalabilir hale gelmesi için sadeletirme yerine parantez içinde kelime anlamlarnn verilmesi yoluna gidilmitir.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Teorie e metodi della Storia » Storia militare

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2019

Lingua Turco

EAN-13 9786058476653

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çanakkale ahitleri"

Çanakkale ahitleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima