Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

2011 Yunus Nadi Öykü Ödülü sahibi Fadime Uslu, bir çocuun yazma tutkusunu duyarl bir dille öykületiriyor, okurunu sradan bir ailenin yaamna ortak ediyor. eyma'nn denize tutkun daysyla yapt içten sohbetler, yaznn yaamla nasl iç içe biçimlendiini anlatyor; anlayl annesi, iletiim kurulmas zor babas, haylaz kardeiyle çekimeleri ve arkadalaryla ilikileri üzerinden, krlgan insanlarn iç hesaplamalarn da gözler önüne seriyor. Maceraperest daynn dünyann farkl corafyalarndan aktard öykülerle boyutlanan roman, aile içi iletiimin çocuklukta da yetikinlikte de ne denli önemli olduunu düündürüyor.

Hayali öykü yazmak olan eyma'nn en büyük ilham kayna, stanbul'a arada srada gelebilen daysdr. Day, usta bir terzi olan babasna kar çkarak denizci olmu, bu sayede dünyann pek çok ülkesini gezmitir. Üstelik, eymalar'a her geliinde, küçük bir hayvan dostunu da yannda getirmektedir. Daysndan dinledii uzak ülke hikâyeleri, genç kzn yazma ve kendini tanma serüvenini derinden etkileyecektir...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952521

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çat Kap Daym"

Çat Kap Daym
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima