Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zeliha, hesapta son bohça çay toplayacak, çay makaslarn yanna alacak, annesinin ard sra alm yerine gelecekti. Genç kz alelacele skt bohçay annesinin srtna yüklerken böyle söz vermiti. Oysa bir saatten fazla geçmi, Zeliha gelmemiti. Annesi Mukadder, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Krlgan bir güne, gri ile lacivert arasnda kararsz kalan yüklü bulutlar, bulutlar da çaylklarda tek tük biten mandalina, hurma ve karayemi aaçlarn yalayp geçti.

smail Saymaz, Ovit Da'n amaya çalanlarn, ap da hayata iyi kötü tutunanlarn izini sürmeye çaryor bizi. Bu iz boyunca çay tarlasndaki mevsimlik içiye, tezgâhnn banda skntdan her eye ama her eye bahis tutan hamsiciye, Rus Pazar'nda orak çekiçli rozet satan Matmazel Loya'ya, eyhine ulamak için rabtaya durup da onun yerine bir otel odasndan hatrlad Olga'y gören "sofi"ye rastlayacaksnz.

Karayemi aaçlarnn, çaylklarn arasndan kentin dar sokaklarna, ormanlar yamalayp yaplan geni otoyollara
Çay Güzeli, siyah beyaz fotoraflarda baka renklerin de olduunu gösteren hikâyeler.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750522598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çay Güzeli"

Çay Güzeli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima