Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La catedral de Chartres, Gaudí i la Sagrada Família

Josep Maria Tarragona
pubblicato da Josep Maria Tarragona

Prezzo online:
2,68

La catedral de Chartres i la Sagrada Família són plasmacions de la mateixa idea: La Jerusalem celestial. Hi ha similituds profundes entre ambdós temples, amb missatges intrínsecs que normalment passen desapercebuts.

Gaudí s'inspirà en la catedral de Chartres per dissenyar i bastir la Sagrada Família. Ell i el Maitre de Chartes foren dos arquitectes que continuaren la mateixa tradició artística i espiritual, amb sis segles de distància.

Antoni Gaudí considerava que les basíliques modernes s'havien de fer amb l'art propi dels homes contemporanis, i no amb el llenguatge de l'art gòtic, dels homes de l'edat mitjana. La comparació entre la Sagrada Família, l'obra magna de Gaudí, i Notre-Dame de Chartres, la reina de les catedrals gòtiques, descobreix on rau la revolució arquitectònica de Gaudí, mitjançant els arcs catenaris i les superfícies guerxes desenvolupables en rectes, que modifiquen a fons l'estructura mecànica de l'estil gòtic.

Catorze fotografies inèdites illustren el text.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici religiosi , Arte Beni culturali e Fotografia » Artisti

Editore Josep Maria Tarragona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/05/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9781301845552

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La catedral de Chartres, Gaudí i la Sagrada Família"

La catedral de Chartres, Gaudí i la Sagrada Família
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima