Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

3 ubat 1829 tarihinde Fransada imzasz incecik bir kitap yaynland. Bir idam mahkûmunun yaad son günlerde kafasndan geçenlerin anlatld bu kitap seyirlik bir gösteri niteliindeki idamlar ilk defa idama mahkûm edilmi birinin bak açsyla ele alyordu, Hakimlerden sonra bizler de onlar düüncelerimizle yarglarken, hiç düünmü muyduk; acaba ne hissediyorlard, hücrelerinde yalnz kaldklar zaman kafalarna hangi düünceler üüüyordu?Bu öncü roman, suçlu dediimiz insana uzaktan bakmak yerine, bu nsann hayatna girmemizi salyor, onun da bir insan olduunu fark ettiriyor. ...

nce Kapak:

Sayfa Says: 152

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 69

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Antik Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Antik Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785908012

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "dam Mahkumunun Son Günü"

dam Mahkumunun Son Günü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima