Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

de Kameleon opnieuw in actie

H de Roos
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
5,00

Wanneer onze vrienden Hielke en Sietse Meneer Koremans helpen aan een ligplaats voor zijn jacht, ontmoeten ze een meisje dat graag wil waterskiƫn. Ze besluiten een touw vast te binden aan hun snelle boot De Kameleon. Dat gaat zo goed dat zelf de jongens zin krijgen om te gaan waterskiƫn. Verder ontdekt molenaar Dijkstra dat zijn molen een echte trekpleister voor toeristen is wanneer hij een groep Amerikanen de molen laat bezichtigen.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789020642100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "de Kameleon opnieuw in actie"

de Kameleon opnieuw in actie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima