Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

eref Aydn'n Ansna çi Snfna Adanm Bir Yaam - Seçme Yazlar 1

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,93

çi snf ve onun partisinin ylmaz bir savaçs olan eref Aydn, Ocak 1951 ylnda Amasya'da dodu.

THKO'nun küçük burjuva yönlerinin eletirisi ve partileme süreci içerisinde eref Aydn önemli roller üstlenmitir ve 1970'li yllardan '80'li yllara kadar hem teorik hem de pratik mücadele içinde çok yönlü bir gelime göstermitir.

12 Eylül darbesinin tüm devrimci örgütlerde yaratt tahribat, üyesi olduu TDKP üzerinde de etkisini göstermi ve parti çalmasnn yeniden günlük bir faaliyet olarak örgütlenmesinde eref Aydn önemli görevler üstlenmitir.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785951667

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "eref Aydn'n Ansna çi Snfna Adanm Bir Yaam - Seçme Yazlar 1"

eref Aydn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima