Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Vazifelerine kar mazur görülemeyecek ilgisiz hal ve tavrlar sonucu kurumun resmi evraklarnda hayatî saylabilecek karklklara neden olmasndan ve ayrca iyerine adeta bir kavgadan çkm gibi surat berbat bir halde gelmesinden dolay, Yolda Korotkov, ayn 25'inin tramvay ücreti dahil kendisine ödeme yaplmak üzere, ayn 26's yani bugün itibariyle iten çkarlmtr."

"Herkesin i deitirip durduu zamanlarda, Yolda Korotkov, kadrolu kâtip olarak Kibrit Malzemeleri Genel Tedarik Merkezi Kmagetem'de hiç ara vermeden çalt ve burada tam 11 ay hizmet verdi. Böylelikle, Kimagetem'e kapa atm olan bu sessiz, kibar, sarn Korotkov, kaderin oyunu dedikleri eyin yeryüzünde varolduu ?krini aklndan tamamen çkarm, kendisinin, Korotkov'un, bu dünyadaki vadesinin sonuna kadar, durduu yerde, bu merkezde çalacann kesinliine hiç tereddütsüz inanmt. Ama gel gör ki olaylar hiç de böyle gelimedi."
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 84

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 55

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786004737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "eytani"

eytani
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima