Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La finestra discreta. Quadern de la roda del temps

Antoni Puigverd
pubblicato da Libros de Vanguardia

Prezzo online:
14,99

"Hi ha molts textos originals, en aquest llibre, però també n'hi ha que provenen dels meus articles. Purgats, això sí, de la seva contingència periodística. Retallats, reescrits, filtrats de qualsevol al·lusió als calendaris originals. Reelaborats pensant en la coherència, per bé que fragmentària, del conjunt. Fusionant articles vells, notes de dietaris, fragments de llibres inacabats i retalls de quaderns abandonats he intentat elaborar un cercle anual que condensa tota una època. L'època que m'ha tocat de viure, de la qual em sento, alhora, exponent i fractura."
Les notícies s'aboquen sense parar damunt nostre, el present es desborda cada dia, sempre nou, infinitament canviant. Ara bé, en les nostres vides, regides pel rellotge biològic que compartim amb tots els éssers vius, no canvia res d'allò fonamental: continuem obligats a decidir com enfoquem l'existència, a què donem prioritat, com gestionem la part fosca, com ens relacionem amb els altres.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Libros De Vanguardia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788496642904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La finestra discreta. Quadern de la roda del temps"

La finestra discreta. Quadern de la roda del temps
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima