Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Un follet a la ciutat (Flambus Green)

Roberto Pavanello
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial España

Prezzo online:
5,99

Ha arribat un follet a la ciutat. Es diu Flambus Green i juntament amb els seus amics et farà viure les aventures més emocionants.

El Gran Consell de Sabador decideix confiar a en Flambus Green una prestigiosa missió en una de les ciutats més importants de Ponent.

Però, quan hi arriba, el follet es troba amb una sorpresa ben desagradable: el vell Jardí Botànic està a punt de ser destruït i l'única manera de salvar-lo és establir una aliança amb tres Camallargs molt especials...

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Penguin Random House Grupo Editorial España

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2011

Lingua Catalano

EAN-13 9788420409610

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un follet a la ciutat (Flambus Green)"

Un follet a la ciutat (Flambus Green)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima