Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

... i stället för hemland

Georg Klein
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
5,80

Georg Klein är cancerforskare med världsrykte, professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm 1957-1992. Hans memoarer är en berättelse om två världar. Den första är Budapest där han växer upp i en judisk familj, tills att allt slås i spillror av kriget med förföljelse och flykt undan förintelsen. Kleins sällsamma livsinstinkt leder honom igenom allt, och som 22-åring kommer han till Sverige där han skapar sig en ny tillvaro. Hans andra värld blir forskningens och laboratoriernas, den moderna naturvetenskapens internationella hemland.

i stället för hemland från 1984 är en mycket märklig skildring av ett fascinerande livsöde, och starten för Georg Kleins skönlitterära författarskap. Sedan dess har han givit ut ett flertal essäböcker med en ovanlig spännvidd - han är lika hemma i skönlitteraturen som i biologin.

"Georg Klein är en berömdhet i dagens forskarvärld Hans memoarer är en okonventionell och ytterst fängslande bok."

Ingemar Wizelius, Dagens Nyheter

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/12/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789100146672

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "... i stället för hemland"

... i stället för hemland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima