Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sen deiirsen evren de deimeye balar.

Bamza gelen her ey için bakalarn suçlamak en kolay! Ama yapmamz gereken günah keçilerini rahat brakp kendi sorumluluumuzu üstlenmek. Neden mi? Çünkü kendimizden bakasn deitiremeyiz!Biz deimeye karar verdiimizde ise evren de bizim istediimiz yönde deimeye balar Bu kitapta ifa ile ilgili yeteneklerin nasl kullanlacan, daha dorusu ruhsal farkndalk kazanarak bu yeteneklerinizi nasl kefedeceinizi anlattm.Aslnda anlattm her ey denge ile ilgilidir. Çünkü ifa ruhsal, eterik ve fiziki bedenin enerjilerini dengelemekten ibarettir. Ve daima hatrlamamz gereken en önemli bilgi udur: "Hepimiz dünyaya insan olmay örenmeye gelen muhteem ruhlarz."

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050957242

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ifac"

ifac
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima