Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


imdi ya da Asla
Özel tim askeri olan Tom Cartwright, sivil yaama dönmekte sknt çekiyor ve yeeni Gabby'yi tek gün olarak görüyordu ama bir gün gelip onun yüzünden hayatnn deieceinin hiç farknda deildi.
Gabby'nin öretmeni Caitlin Rose, yaad dü krklklar yüzünden erkeklere olan güvenini tamamen yitirmiti ama geçmii aclarla dolu olsa da inatla yaama gülümsemeye devam ediyordu.
Belki de, bu iki insan birbirlerini iyiletirecek güce sahip olabilirlerdi ve daha da önemlisi, bu uurda riske girebilirlerdi

Menüde Ak Var
Chloe Abrams, bir insana ömür boyu yetecek kadar kalp krkl yaamt ve bundan böyle yalnz olmaya karar vermiti.
Eski asker Ian Black bir zamanlar Manhattan'n kralyd ancak yaad ar stres hastal nedeniyle hayat altüst olmutu.
Ancak Ian için artk toparlanma zamannn gelmiti ve Chloe'nin akln bandan öylesine alp, ona gerçek sevgiyi öylesine tattrd ki, Chloe kalbinin, bugüne kadar asla böylesine snmadn fark etti.
(Tantm Bülteninden)Sayfa Says: 228

Bask Yl: 2016


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786053393214

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "imdi ya da Asla - Menüde Ak Var"

imdi ya da Asla - Menüde Ak Var
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima