Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

çimizdeki Sesler

Charles Fernyhough
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,31

Hayallerimizden içimizdeki seslere doru, düüncelerin doasna ilikin aydnlk bir keif

"Fernyhough, iç konumann ve ilevlerinin ilgi çekici bir tasvirini sunuyor."

- Jerome Groopman, New Yorker -

"Kafasnn içindeki seslere anlam vermek isteyenler için mutlaka okunmas gereken bir kitap."

- Discover -

"Yazarn aratrmalar ilk elden, en iyi ihtimalle psikoloji disiplinini temsil eder bir biçimde, bilimsel ve insancl. çimizdeki Sesler'i okuduktan sonra, düünme gerçekliinize ilikin bir daha asla pervasz olamayacaksnz."

- Raymond Tallis, Wall Street Journal -

"çimizdeki Sesler Bütünleik ve tutarl bir özbenlie ilikin geleneksel varsaymlara artc bir ekilde meydan okurken, ayn zamanda unu soruyor: Bu olgu günümüzün normlar tarafndan patolojik olarak nasl ekilleniyor?"

- Christine Gross-Loh, Guardian -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950734

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "çimizdeki Sesler"

çimizdeki Sesler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima