Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çin Dili ve Çince Bilgisi

Giray Fidan
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
2,41

Çince, binlerce yllk tarihe sahiptir ve günümüzde dünya nüfusunun dörtte biri tarafndan halen kullanlmakta olan en önemli dillerden biridir. Çadalar olan Msr Dili, Hititçe, Sümerce gibi diller yok olup tarihteki yerlerini alrken Çince günümüze kadar ulam dünyann en eski dillerinden biri olmay baarmtr. Çince tarihte olduu gibi günümüzde de ekonomik, bilimsel, siyasi ve kültürel anlamda önemli bir yere yere sahiptir. Son yllarda Çin'in da açlma politikas ve büyük ekonomik baars ile birlikte Çinceye olan ilgi ve ihtiyaç dünyada olduu gibi ülkemizde de hzla artmaktadr. 21. Yüzyln en önemli güçlerinden biri olaca artk kesinlemi olan Çin'in binlerce yllk geçmie sahip ve kendine has özellikleri bulunan dili de dünyann geleceinde önemli bir yer tutacaktr. Bu nedenle Çincenin tarihi, geliimi ve dilbilgisi özellikleri Çin'e ve Çince'ye ilgi duyan herkesi yakndan ilgilendirmektedir. Kitabmzda bilimsel ölçütlere uygun olarak Çince'nin tarihi ve özellikleri bunun yannda Çince Dilbilgisi iki bölüm halinde okuyucuya sunulmaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 60

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785930068

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çin Dili ve Çince Bilgisi"

Çin Dili ve Çince Bilgisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima