Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Radnóti fiatalon kezdett verseket írni, s zsengéin" még - természetesen a nagy eldök, Ady és Babits hatása érzdik. De már a reichenbergi versek azt mutatják, hogy kezdett elszakadni az irodalmi örökségtl, amit elssorban a Nyugats általában a szimbolista-impresszionista hagyomány jelentett számára. Az új formák keresésében támogatták az avantgárd irányzatai: legerteljesebb mértékben az expresszionizmus s kevésbé a szürrealizmus. Az eléggé b verstermésbl a pályájának kezdeti szakaszát jelz els három kötetbe meglehetsen kevés költeményt válogatott. Ezek mind az avantgárd vonzásában születtek: a hagyományos ritmust, strófákat és a rímet elvet szabad versek. Az elz nemzedéktl való függetlenségüket hangsúlyozó, fiatal, lázongó lírikusok formája volt akkor az ún. szabad vers, mely a formai kötetlenséget merész, kihívó, olykor mesterkélt képek zsúfolt halmozásával kapcsolta össze. S újszer volt sok esetben a versmondattan is: több költeménye egyetlen mondat, mely lélegzetnyi szünet és megállás nélkül a sorhatárokat enjambement-okkal eltüntetve rohan a záró képig.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Digi-book

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981597

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Újhold"

Újhold
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima