Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ki Deli Dervi - Yazyalnz

Behçet Çelik
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Bir ara kyya takld gözüm. Çrlçplak bir çocuk vard. Yan yan yürüyordu, yere bakarak. Bir yengeç olmalyd yerde. Bakp öykündüü. Bam çevirmi iskambil oynamaya gidenlere bakmtm. Dümdüz yürüyorlard. `Bilmesem sizin de bir zamanlar yan yan, düe kalka, yalan yanl yürüdüünüzü...' diye söylenmi, ufaklk gibi yürüyerek yanna gitmitim. imdi de bu kalabalk caddede yan yan yürüsem yengeç gibi, o çplak ufaklk gibi. Sonra da olacaklar, dostlarmla gittiim tatlcda oturup, Gözleri Gece'ye yazsam."

Behçet Çelik, ilk iki öykü kitabnn bir araya getirilmesiyle oluan bu kitapta yalnzlyla ba etmeye çalanlarn, uzaktan uzaa âk olup dü kuranlarn, kendinden bir nebze uzaklamak isteyenlerin, yaamn çldrtan tekdüzeliinden bunalanlarn, isizliin ve belirsiz gelecein yaratt bolukta kaybolanlarn, dost sohbetlerindeki samimiyeti arayanlarn hikâyelerine kâh ince bir keder kâh ince bir ironi içeren üslubuyla hayat veriyor. ki Deli Dervi / Yazyalnz, ustalkla örülü özgün bir edebi evreni müjdeleyen ilk öykülerin scack bulumas.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530814

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ki Deli Dervi - Yazyalnz"

ki Deli Dervi - Yazyalnz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima