Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce kar direnenlere... Güç Sahibi Olmann 48 Yasas Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doru adm atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine u soruyu sormulardr; bizden öncekilerin baarlarndan ya da hatalarndan ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yllk süre içinde güç hakkndaki çeitli yazlar hep ayn konular ilemi, gücün özünü tanmlayarak nasl arttrlacan ve yönetileceini veya nasl yok edileceini tarif etmitir. Gücün 48 Yasas zihinlerden sonsuza dek silinmeyecektir.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752124707

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ktidar-Güç Sahibi Olmann 48 Yasas"

ktidar-Güç Sahibi Olmann 48 Yasas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima