Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bat Avrupa'da kapitalizm ve sanayinin gelimesinin kendisi için yaratt tehdidi, bugün kendisinden daha gelimi bir ekonomiye sahip pek çok ülkeden önce hisseden Osmanl-Türk toplumu, 200 yllk bir çabaya ramen, kapitalistleme/sanayileme sürecinin bir noktasnda taklma benziyor. Türk insannn güncel yaamnda, kapitalizmi kapitalizm yapan kurumlarn önemli bir bölümünün yokluu bir yana, üstelik, kapitalizm öncesi ideolojik ve politik yapnn etkisi de hâlâ güçlüdür. Bu koullarda, eletirel bir yaklamn, kapitalizmi bir türlü douramayan bir toplumun yaad sancl bunalm içinde oluan geçmie yönelik tepkilerden kendisini ayrdetmesi zorunlu oluyor."

nce Kapak:

Sayfa Says: 610

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 476

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785899150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ktisadi Analiz"

ktisadi Analiz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima