Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

'n Leeuw van Vlaanderen

Cyriel Buysse
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

"...Het was te Gent, op een maandagavond, dat de eerste van die monster-meetings, die daarna gevolgd zou worden door een kolossale manifestatie met fakkeltocht in de straten, plaats greep.
Er was in 't begin wat gescharrel geweest om de keuze der stad: Desgenêts van meening dat het te Brussel moest gebeuren, als hart en bakermat van de beweging, Kappuijns bewerend dat het niet anders kon dan te Gent, als hart van Vlaanderen en drukste centrum van die talrijke industriëele en ook landelijke proletariërs-bevolking, die men toch in de eerste plaats wilde helpen. Een derde chef, die van Antwerpen was, had ook deze stad voorgesteld, en men kon het maar niet eens worden, zoodat eindelijk, om allen twist te vermijden, besloten werd voor de keus te loten. Die viel op Gent..."

Cyrillus Gustave Emile (Cyriel) Buysse (Nevele, 20 september 1859 - Afsnee, 25 juli 1932) was een Vlaamse naturalistische schrijver. Zijn bekendste roman is Het recht van de sterkste (1893) en zijn bekendste toneelstuk Het gezin van Pamel.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004508830

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "'n Leeuw van Vlaanderen"

 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima