Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nadna Yaanan Zararna Aklar

Selda Terek
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Selda Terek, ayrln klcal damarlarna nüfuz ediyor... Hem de hiç kanatmadan... Ama kanaya kanaya...
Kahraman Tazeolu

Ate ve toprak akn çartryor. Ate alevlendikçe toprak kuruyor, susuyor...
Nuray Sayar

Yaadmz, hissettiimiz, düündüümüz ama doru kelimeleri bulup bir türlü söyleyemediimiz krk dökük duygular kada dökebilmi yazar. Ak, insann kendine ettii en büyük eziyettir diyor özetle. Yorgun bir kalbin seslendirdii ak iiri sanki...
Kerem Özakman

Gidiyorsan tam git, dönmemek üzere...Kararnn ardnda dur. Güçlü, dimdik... Ya da kal, yenilginle...

Ben gidiyorum sanmtm. Oysa dönüleri besleyen umutlar koymuum valizime, bkknlklar, çaresizlikleri ona brakmm. Bu durumda yorulan ben olduum halde, gideni o yapmm.

Sözüm ona ayrl ben seçtim... Alp bam, kendimi yok edilerime doru çkmm yola. Ayrlmann böyle olamayacan bilemedim. Giderken her eyi götürmeye, adamakll gitmeye cesaretim mi yoktu yoksa tecrübesiz miydim sevdiimi terk edilerde? Giderken uzuvlarm brakmm geride, söylenmemi birkaç paragraf da söz. Dönecekmi gibi clz, hazrlksz kalkmm bu ie. Umutlarm ve kalp artklarm var hala, ite bu çok kötü. Kalaydm ya yenilgimle, daha kolay olurdu nefes almak...

nce Kapak:

Sayfa Says: 360

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785922629

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nadna Yaanan Zararna Aklar"

nadna Yaanan Zararna Aklar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima